செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

recruitment

Recruitment of Graduates- part ii

Namelist of selected trainers - Nuwara Eliya District.

 

  1. Nuwara Eliya 
  2. Kothmale 
  3. Walapane 
  4. Hanguranketha 
  5. Ambagamuwa