செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

பெயர் பதவி தொலைபேசி தொலைநகல்
திரு. சுனில் கன்னங்கர மாவட்ட செயலாளர் +94 112 369 139 +94 112 369 142
திரு. கே.சி. நிரோஷன் கூடுதல் மாவட்ட செயலாளர் +94 112 369 136 +94 112 369 135
திருமதி எம்.எம்.கே.டில்ருக்சி வல்பொல உதவி மாவட்ட செயலாளர் +94 112 369 869  
திருமதி. பி.பி. லொக்குகலப்பத்தி பிரதம கணக்காளர் +94 112 369 143  
திரு.கே.ஜி.எச். சேனக பி சில்வா பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) +94 112 369 154 +94 112 369 147
  பணிப்பாளர் (விவசாயம்) +94 112 369 255 +94 112 369 311
திருமதி. டபிள்யூ.ஏ. ஸ்ரீயலதா பெரேரா நிர்வாக அதிகாரி +94 112 369 138  
திருமதி. டி.கே.ஜி.ஆர்.டி. ஜயசேன கணக்காளர் +94 112 369 152  
திருமதி. லலிதா எம். கமகே பொறியியலாளர் +94 112 369 146  
திரு. ஏ.ஜி.எஸ். அசோக குமார உதவி சமுர்த்தி ஆணையாளர் +94 112 369 161 +94 112 369 165
  சிரேஷ்ட புள்ளியியல் நிபுணர் +94 112 369 161  
திரு. பந்துல ஹேரத் உதவி வெடிப்பு கட்டுப்பாட்டாளர் +94 112 369 158  
  ஊடக அதிகாரி    
  அலுவலக பொறுப்பதிகாரி (நியம அளவீட்டு பிரிவு) +94 112 391 079  
திரு. சுனில் ரணசிங்க மாவட்ட இளைஞர் சேவை அதிகாரி +94 112 422 811  
  மாவட்ட டி.எம்.சி அதிகாரி +94 112 434 028