செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

தொடர்பு

நுவரேலியா மாவட்ட செயலகம்
முகவரி:
உடபுஸ்ஸல்லாவ வீதி, நுவரேலியா
நுவரேலியா
Sri Lanka
தொலைபேசி:
052-2222233
தொலைநகலி:
052-2222610

தொடர்புப் படிவம்

ஒரு மின்-அஞ்சல் அனுப்புக
(விருப்பத்தேர்வு)