செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

தொடர்பு

கொழும்பு மாவட்ட செயலகம்
முகவரி:
எல்விட்டிகல வீதி, நாரஹேன்பிட்டி,
கொழும்பு 05.
Sri Lanka
தொலைபேசி:
+94 112 369 150
தொலைநகலி:
052-2222610

தொடர்புப் படிவம்

ஒரு மின்-அஞ்சல் அனுப்புக
(விருப்பத்தேர்வு)