செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

නුවරඑළිය සිනිසිටා නගර ශාලා පරිශ්‍රයේ සැකසු විශාලත්වයෙන් දෙවන තැන හිමි කොවිඩ් අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය සෞඛ්‍ය අංශ වෙත බාරදෙයි නුවරඑළිය සිනිසිටා නගර ශාලා පරිශ්‍රයේ සැකසු විශාලත්වයෙන් දෙවන තැන හිමි කොවිඩ් අතරමැදි...

කොවිඩ් - 19 වෛරසය නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පැතිර යාම වැළැක්වීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කරන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා සහ එහි ප්‍රගතිය පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා වූ සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේද...

 

எமது நோக்கம்

"பயனுள்ள பிரஜை, மகிழ்ச்சியாக வாழும் குடும்பம், ஒழுக்கமான சமூகம் மற்றும் வளமான மாவட்டம்."

எமது பணி

"மாவட்ட மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும் வகையில் மாவட்டத்தின் மனித மற்றும் பௌதீக வள முகாமையில் முன்னோடியாக நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு, அரச நிதி திட்டமிட்ட வகையிலும், நிலைபேறான வகையிலும் முதலீடு செய்யப்படுகின்றது என்பதை உறுதிப்படுத்தும் பொருட்டு மாவட்டத்தின் அரச மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களுடன் தொடர்பினை ஏற்படுத்திக்கொண்டு தேவையின் அடிப்படையில் ஆலோசனைகளையூம், வழிகாட்டல்களையூம் வழங்கல் மற்றும் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தினை, கிராமிய பொருளாதாரத்தைக் கட்டியெழுப்பும் இலக்கினைக் கொண்டு அபிவிருத்தி செய்வதன் மூலம் தேசிய பொருளாதாரத்திற்கு உயர்வான பங்களிப்பினை வழங்குவதுடன், அதனை சார்ந்ததாக மாவட்டத்தினுள் சமூக சகவாழ்வூ மற்றும் நல்லிணக்கத்தைக் கட்டியெழுப்பும் வகையில் தேவையான உபாய வழிமுறைகளை செயற்படுத்தல்."

 

Location Based Information


Nuwaraeliya district which is Consisting of lovely mountain ranges and valleys spreaded out of in the extent of land about 1940 Km. The district is bounded by Nuwaraeliya,Ambagamuwa Korale ,kothmale,Walapane, and Hanguranketha Divisional Secretary Divisions

Nuwara Eliya meaning "city on the plain (table land)" or "city of light", is a town in the central highlands of Sri Lanka with a picturesque landscape and temperate climate. It is located at an altitude of 1,868 m (6,128 ft) and is considered to be the most important location for Tea production in Sri Lanka. The town is overlooked by Pidurutalagala, the tallest mountain in Sri Lanka

The city was founded by Samuel Baker, the discoverer of Lake Albert and the explorer of the Nile in 1846. Nuwara Eliya's climate lent itself to becoming the prime sanctuary of the British civil servants and planters in Ceylon. Nuwara Eliya, called Little England then, was also a hill country retreat where the British colonialists could immerse in their pastimes such as fox hunting, deer hunting,elephant hunting, polo, golf and cricket.

Although the town was founded in the 19th century by the British, the whole district is today visited by native travelers, specially during the month of April, the season of flowers, pony races, go cart races and auto rally.

Many of the buildings retain features from the colonial period such as the Queen's Cottage, General's House, Grand Hotel, Hill Club, Town Post Office and even new hotels are often built and furnished in the colonial style. Anyone who visits the city can wallow in its nostalgia of bygone days by visiting these landmark buildings. Many private homes still maintain their old English-style lawns and gardens.

Climate

Due to the high altitude, Nuwara Eliya has a much cooler climate than the lowlands of Sri Lanka, with a mean annual temperature of 16 °C. But the temperature changes and sometimes it can be as low as 3°C. In the winter months it is quite cold at night, and there can even be frost.

FORMER DISTRICT SECRETARIES

No. Name From To
1 C.A.முர்ரே 1876 1886
2 C.J.R.L.E.மெசூரியர் 1886 1891
3 G.M.போவ்லேர் 1891 1894
4 H.வைட் 1894 1895 
5 A.பெய்லி 1895 1895 
6 C.M.லூஷிங்டன் 1895 1898 
7 W.பரோவ்ஸ் 1898 1899 
8 W.E.டேவிட்சன் 1899 1900 
9 G.I.நோயெஸ் 1900 1900 
10 C.R.கும்பேர்லண்ட் 1900 1900 
11 M.DE C.ஷார்ட் 1900 1904 
12 F.G.டைரெல் 1904 1905 
13 F.பார்ட்லெட் 1905 1909 
14 R.A.G.பெஸ்டிங் 1909 1913 
15 A.W.செய்மெர் 1913 1915 
16 M.வெடெர்பர்ன் 1915 1919 
17 L.J.B.டர்னர் 1919 1921 
18 E.T.டய்சோன் 1921 1924 
19 C.ஹாரிஸின் ஜோன்ஸ் 1924 1927
20 C.C.வூலே 1927 1928
21 W.E.ஹொப்டை 1928 1931
22 N.Y.L.ரோஜர்சன் 1931 1933
23 T.A.ஹாட்ஸன் 1933 1933
24  R.N.பாண்ட் 1933 1933
25 R.H.பாஸ்ஸெட் 1933 1933
26 R.M.டேவிஸ் 1933 1938
27 J.A.முள்ஹால் 1938 1939
28 W.ஹோல்ம்ஸ் 1939 1942
29 C.J.D.லாங்க்ட்ரீ 1942 1943
30  R.M.கிப்பன்மோனிப் 1943 1944
31 M.F.DE S.ஜெய்பின்  1944 1944
32 T.S.S.S.Y.டென்ஹாம்கிலா  1944 1946
33 H.C.குணவர்தன 1946 1946 
34 J.W.ஹோர்ஜென் 1946 1948
35 M.ராஜேந்திர 1948 1949
36 E.G.குணவர்தன 1949 1952
37 M.S.பெரேரா 1952 1952
38 B.P.V.A.J.P.சேனர் 1952 1953
39 G.B.சேரசிங்கா 1953 1955
40 C.J.சேரசிங்கா 1955 1956
41 B.R.தேவராஜன் 1956 1956
42 A.ரத்னம் 1956 1957
43 R.H.D.மான்டெர்ஸ் 1957 1959
44 O.R.ரைட் 1959 1960
45 C.விஸ்வர்ம் 1960 1962
46 A.B.எல்லாடுவா 1962 1965
47 I.O.K.G.பெர்னாண்டோ 1965 1967
48 F.T.பியேட்டர்ஸ் 1967 1968
49 P.M.விஜேகோன் 1968 1972
50 செனவிரத்ன பண்டார 1972 1974
51 A.E.பண்டிதரத்ன 1974 1976
52 W.M.T.B.அரம்பேபோல 1976  1977
53  A.A.விஜேதுங்க 1977  1980
54 ஆஸ்டின் பெர்னாண்டோ 1980 1981
55 குமார அபேசிங்க 1981 1988
56 டட்லி திசாநாயக்க 1988 1993
57 தனசேன ஹெட்டியாராச்சி 1993 2002
58 D.P.G.குமாரசிறி 2002 2002
59 R.M.G.C.உடுகம்பொல 2002 2004
60 D.P.G.குமாரசிறி 2004 2004
61 R.M.M.B.ரத்நாயக்க 2004 2008
62 D.P.G.குமாரசிறி 2008 2015
63 K.H.மீகஸ்முல்ல 2015 2017
64 M.B.R.புஷ்பகுமார 2017 UP TO NOW