පුවත් සහ සිදුවීම්

හැඳුනුම

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය
තනතුර:
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය
ලිපිනය:
උඩුුපුස්සැල්ලාව පාර, නුවරඑළිය
Sri Lanka
දුරකථනය:
+94 112 369 150
ෆැක්ස්:
052-2222610

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)