පුවත් සහ සිදුවීම්

නම තනතුර දුරකථන අංකය ජංගම දුරකථන අංකය ෆැක්ස්
එම්.බී.ආර්.පුෂ්පකුමාර මහතා                දිසාපති/දිස්ත්‍රික් ලේකම් 052-2222235 070-3442332 052-2222610
පී.ඒ.සරත්චන්ද්‍ර මහතා      අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් 052-2222232 071-8088083 052-2222610
  අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්(ඉඩම්) 052-2223049   052-2223049
එස්.පී.ළිඳකුඹුර මෙය සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්  052-2222648 077-9846297  052-2222610
කේ.ජී.ඩී.මැණිකේ මිය ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී 052-2222234    
 චින්තක හෙට්ටිආරච්චි මයා සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ  052-2222464 078-5603687  052-2222522 
 එම්.ඒ.කේ.බී.තෙන්නකෝන් මයා දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ  052-2051607 071-4465947  052-2051607 
එස්.ඒ.පී.කේ.සුරවීර මිය පරිපාලන නිලධාරී 052-2222236    052-2222610
ඒ.කේ.බී.පුස්සලමංකඩ මයා දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු  052-3524288 071-1528900  
 එච්.එම්.එන්.බණ්ඩාර මයා සහකාර අධ්‍යක්ෂ - ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය  052-2222113 077-3957879   
 කේ.එල්.එම්.සී.කුලරත්න මිය දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ 052-2235144 071-8237346 052-2223553 
කේ.බී.විජේවර්ධන මයා  දිස්ත්‍රික් සංඛ්‍යාලේඛනඥ 052-2222584 071-8314303  052-2222584
එම්.අයි.විතාන මයා සහකාර පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලක    077-2548222