නම තනතුර දුරකථන අංකය ජංගම දුරකථන අංකය ෆැක්ස්
එම්.බී.ආර්.පුෂ්පකුමාර මහතා                දිසාපති/දිස්ත්‍රික් ලේකම් 052-2222235 070-3442332 052-2222610
 U.W.R.U.M.Amarasekara      Additional District Secretary 052-2222232 071-7772548 052-2222610
S.P.Lindakumbura Assistant District Secretary   077-9846297  
K.G.D.Menike Chief Accountant 052-2222234    
  Planning Director      
  Agriculture Director      
S.A.P.K.Suraweera Administrative Officer 052-2222236    052-2222610
A.K.B.Pussalamankada Engineer      
  District Disaster Management Center Officer      
  Assistant Samurdhi Commissioner      
  Senior Statistician      
  Assistant Controller of explosive      
R.M.A.Prabhath Rathnayaka Media Officer  052-3050520

පුවත් සහ සිදුවීම්

10
මැයි2018

Elders' Day