පුවත් සහ සිදුවීම්

අපගේ දැක්ම

"කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි සේවයක් තුළින් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට උසස් ජීවන තත්වයක් උදාකර දීම."

අපගේ මෙහෙවර

  • "දිස්ත්‍රික්කය හා එහි ජනතාව ජාතික සංවර්ධනයට දායක වන පරිදි තිරසාර සංවර්ධනයක් උදෙසා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ත්යට අනුකූල වූ මනා සැලැස්මකින් යුතු වූ සම්පත්, ආයතන ඵලදායි ලෙස මෙහෙයවන්නාවූ මනා සම්බන්ධීකරණයක් තුළින් ජනතා අවශ්‍යතා කාර්යක්ෂමව, සාධාරණව, යුක්තිගරුකව හා මිත්‍රශීලීව ඉටු කිරීම."

දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ගේ නාම ලේඛනය

No. Name From To
1 සී.ඒ.මුරේ 1876 1886
2 සී.ජේ.ආර්.එල්.ඊ.මෙසුරියල් 1886 1891
3 ජී.එම්.ෆවුලර් 1891 1894
4 එච්.වයිට් 1894 1895 
5 ඒ.බෙයිලි 1895 1895 
6 සී.එම්.ලුෂින්ටන් 1895 1898 
7 ඩබ්ලිව්.බරෝස් 1898 1899 
8 ඩබ්ලිව්.ඊ.ඩෙවිට්සන් 1899 1900 
9 ජී.අයි.නොවෙස් 1900 1900 
10 සී.ආර්.කුම්බලැන්ඩ් 1900 1900 
11 එම්.ද.සී.ෂෝට් 1900 1904 
12 එෆ්. ජී.ටිරෙල් 1904 1905 
13 එෆ්.බාට්ලෙට් 1905 1909 
14 ආර්. ඒ. ජී.ෆෙස්ටින් 1909 1913 
15 ඒ. ඩබ්ලිව්.සීමෝර් 1913 1915 
16 එම්.වෙටබර්න් 1915 1919 
17 එල්. ජේ.බී.ටර්නර් 1919 1921 
18 ඊ.ටී.ඩයිසන් 1921 1924 
19 සී.හර්ෂන් ජෝන් 1924 1927
20 සී. සී.වූලී 1927 1928
21 ඩබ්ලිව්. ඊ.හොප්ඩේ 1928 1931
22 එන්.වයි.එල්.රොජසන් 1931 1933
23 ටී.ඒ.හොට්සන් 1933 1933
24 ආර්.එන්.බෝන්ඩ් 1933 1933
25 ආර්.එච්.බැසට් 1933 1933
26 ආර්. එම්.ඩේවිස් 1933 1938
27 ජේ. ඒ.මුල්හෝල් 1938 1939
28 ඩබ්ලිව්.හෝම්ස් 1939 1942
29 සී. ජේ.ඩී.ලැන්ට්‍රි 1942 1943
30 ආර්. එම්.ගිබෝන්මොනප් 1943 1944
31 එම්. එෆ්. ද එස්.ජේබේන්  1944 1944
32 ටී. එස්. එස්. එස්. වයි.ඩෙන්හැම්ක්ලෝ  1944 1946
33 එච්. සී. ගුණවර්ධන 1946 1946 
34 ජේ. ඩබ්ලිව්.හෝර්ජන් 1946 1948
35 එම්.රජින්ද්‍ර 1948 1949
36 ඊ.ජී.ගුණවර්ධන 1949 1952
37 එම්.එස්.පෙරේරා 1952 1952
38 බී.පී.වී.ඒ.ජේ.පී.සෙනර් 1952 1953
39 ජී.බී.සේරසිංහ 1953 1955
40 සී.ජේ.සේරසිංහ 1955 1956
41 බී.ආර්.දේවරාජන් 1956 1956
42 ඒ.රත්නම් 1956 1957
43 ආර්.එච්.ඩී.මේන්ඩස් 1957 1959
44 ඔී. ආර්.රයිට් 1959 1960
45 සී.විෂ්වරාම් 1960 1962
46 ඒ. බී.එළඳූව 1962 1965
47 අයි.ඔී.කේ.ජී.ප්‍රනාන්දු 1965 1967
48 එෆ්.ටී.පයිටස් 1967 1968
49 පී.එම්.විජේකෝන් 1968 1972
50 සෙනවිරත්න බණ්ඩාර 1972 1974
51 ඒ.ඊ.පණ්ඩිතරත්න 1974 1976
52 ඩබ්ලිව්. එම්. ටී. බී.අරබේපොළ 1976  1977
53 ඒ.ඒ.විජේතුංග 1977  1980
54 අස්ටින් ප්‍රනාන්දු 1980 1981
55 කුමාර අභයසිංහ 1981 1988
56 ඩඩ්ලි දිසානායක 1988 1993
57 ධනසේන හෙට්ටිආරච්චි 1993 2002
58 ඩී.පී.ජී.කුමාරසිරි 2002 2002
59 ආර්.එම්.ජී.සී.උඩුගම්පොල 2002 2004
60 ඩී.පී.ජී.කුමාරසිරි 2004 2004
61 ආර්.එම්.එම්.බී.රත්නායක 2004 2008
62 ඩී.පී.ජී.කුමාරසිරි 2008 2015
63 කේ.එච්.මීගස්මුල්ල 2015 2017
64 එම්.බී.ආර්.පුෂ්පකුමාර 2017 UP TO NOW