News & Events

නුවරඑළිය සිනිසිටා නගර ශාලා පරිශ්‍රයේ සැකසු විශාලත්වයෙන් දෙවන තැන හිමි කොවිඩ් අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය සෞඛ්‍ය අංශ වෙත බාරදෙයි නුවරඑළිය සිනිසිටා නගර ශාලා පරිශ්‍රයේ සැකසු විශාලත්වයෙන් දෙවන තැන හිමි කොවිඩ් අතරමැදි...

කොවිඩ් - 19 වෛරසය නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පැතිර යාම වැළැක්වීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කරන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා සහ එහි ප්‍රගතිය පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා වූ සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේද...

  - Download List here (ග්‍රාම නිලධාරී තොරතුරු.xlsx)

No. Name No. of G.N. Divisions
1 Kothmale  96
2 Nuwara eliya  72
3 Ambagamuwa 67
4 Walapane 125
5 Haguranketha  131

 

Kothmale (96)

1 456 මාවෙල නැගෙනහිර
2 456 A නව කඩදොර
3 456 B මාවල බටහිර
4 456 C මාවෙල කන්ද
5 456 D නව මොරපේ 
6 456 E රජඇල
7 457 මාස්වෙල
8 458 රන්වන්තලාව
9 459 කඩදොර
10 459 A කොටගේපිටිය දකුණ
11 459 B කොටගේපිටිය උතුර
12 459 C නයාපාන
13 460 හපුගස්තලාව
14 460 A දොරුවාදෙණිය
15 460 B කොළපතන
16 460 C රුවන්පුර
17 460 D දඹගොල්ල
18 460 E කළුදෑමඩ
19 460 F මල්ලන්ද
20 460 G කැටඹුලාව
21 460 H හුණුගල්ඔය
22 460 I තෙලිස්සාගල
23 460 J ඉහල ගොරකඔය
24 460 K පොල්වතුර
25 460 L පහළ ගොරකඔය
26 460 M ක්වීන්ස්බේරි
27 461 හරංගල
28 461 A හරංගල දකුණ
29 461 B කිරිමැටියාව
30 461 C හල්ගොල්ල
31 461 D වැරැල්ලපතන
32 462 A  තිස්පනේ කන්ද 
33 462 B ගොඩමඩිත්ත
34 462 C  කටුගොල්ල
35 463 වටද්දර
36 464 නවංගම
37 465 කලපිටිය නැගෙනහිර
38 465 A හැදුණුවැව
39 465 B රොජසන්ගම උතුර
40 465 C කලපිටිය බටහිර
41 465 D රොජසන්ගම දකුණ
42 465 E වෑතලාව
43 465 F  කොත්තුණුගොඩ
44 465 G වීරසේකරපුර
45 465 H දොඹගස්තලාව
46 466 මෑතගම
47 466 A මල්දෙනිය
48 466 B කටාරන්දෙන
49 467 රාවණාගොඩ නැගෙනහිර
50 467 A විජයබාහුකන්ද
51 467 B බෙරමාන
52 467 C බෙරමාන දකුණ
53 467 D බෙරමාන උතුර
54 467 E රාවණාගොඩ බටහිර
55 467 F උඩගම
56 467 G වීරපුර
57 468 මඩකුඹුර
58 468 A  කඩදොරපිටිය
59 468 B දුණුකේදෙණිය
60 468 C පූඩළුඔය දකුණ
61 468 D බෝගහවෙල
62 468 E පූඩළුඔය උතුර
63 468 F කරගහයටතැන්න
64 468 G කොස්ගහපතන
65 468 H හාල්පොල
66 468 I කිකිළියාමාන
67 468 J ෂීන්ගම
68 468 K උතුරු මැදකුඹුර
69 468 L ඩන්සින්න වත්ත
70 468 M ෂින්වත්ත
71 469 කුඹල්ඔළුව
72 469 A එගොඩවෙල
73 496 B කිරිදිවෙල
74 496 C මැදකන්ද
75 470 නියම්ගම්දොර
76 470 A අඹතලාව
77 471 A සංගිලිපාලම
78 472 රම්බොඩගම
79 472 A මල්හෑව
80 473 පනම්ගම්මන
81 473 A දෙළුන්තලාමඩ
82 473 B වැවහින්න
83 473 C ගොඹුරුඔය
84 474 රම්බොඩ
85 474 A කරගස්තලාව
86 474 B කුඩාඔය
87 474 C පලාගොල්ල
88 474 D හෙල්සිරිගම
89 474 E කටුකිතුල
90 474 F ඩෙල්ටා ගැමුණුපුර
91 474 G කොත්මල්ගම
92 474 H සමන්එළිය
93 474 I ලබුකැලේ 
94 474 J හෙල්බොඩ
95 474 K ප්‍රොටොෆ්ට්
96 474 L වෙදමුල්ල

 

Nuwara Eliya (72)

1 475 කොටගල
2 475A කුඩාඔය
3 475B දිඹුල
4 475C ඩෙවෝන්
5 475D වටගොඩ
6 475E තලවකැලේ
7 475F ලිඳුල
8 475G රත්නගිරිය
9 475H නාගසේන
10 475I හෝල්බෘක්
11 475J ඇල්බැද්ද
12 475K ආගරපතන
13 475L ඩයගම
14 475M ස්ටෝනික්ලිප්
15 475N ඩ්‍රේටන්
16 475P බෝගහවත්ත
17 475Q මවුන්ට්වර්නන්
18 475R කුම්වුඩ්
19 475S හොලිරූඩ්
20 475T එලිඩන්හෝල්
21 475U රහන්වත්ත
22 475V වෝල්ට්‍රීම්
23 475W සමර්සෙට්
24 475X බෙයාවෙල්
25 475Y යුලිෆීල්ඩ්
26 475Z ග්‍රේඩ්වෙස්ටන්
27 476 නානුඔය
28 476A කිරිමැටිය
29 476B පැරකුම්පුර
30 476C බංගලාහත
31 476D රුවන් එළිය
32 476E වින්ඩිකෝනර්
33 476F මාගොඩ
34 476G මිහිඳුපුර
35 476H මීපිලිමාන
36 476J ග්ලාස්ගෝ
37 476K ඇල්බියන්
38 476L ලිපකැලේ
39 476M තංගකැලේ
40 476N බ්‍රේමෝර්
41 476P හෙන්ෆෝල්ඩ්
42 476Q බැල්මොරල්
43 476R සන්ද්‍රිහැම්
44 476S නැගෙනහිර ඩයගම
45 476T වැවර්ලි
46 477 පට්ටිපොල
47 477A අඹේවෙල
48 478 ගොරඬිහෙල
49 478A සීතාඑළිය
50 534 කඳපොල
51 534A ගල්පාලම
52 534B ජයලංකා
53 534C මධ්‍යම කඳපොල
54 534D නැගෙනහිර කඳපොල
55 534F කොන්කෝඩියා
56 534G පාර්ක්
57 534H පෙඩෘ
58 535 නුවරඑළිය නගරය
59 535A මාගස්තොට
60 535B කළුකැලේ
61 535C කැලේගාල
62 535D මධ්‍යම නුවරඑළිය
63 535E සඳතැන්න
64 535F බටහිර හාවාඑළිය
65 535G උතුරු හාවාඑළිය
66 535H නැගෙනහිර හාවාඑළිය
67 535I බුළුඇල
68 535J ටොප්පාස්
69 535K බඹරකැලේ
70 535L බටහිර නුවරඑළිය
71 535M ශාන්තිපුර
72 535N කලාපුර

 

Ambagamuwa (67)

 

1 314 අඹගමුව දකුණ
2 314 A අඹගමුව නැ.
3 314 B අඹගමුව උ.
4 314 C සෙල්ලිපිගම
5 314 D හෝමාගම
6 314 E කලවැල්දෙණිය
7 314 F දෙහිගස්තැන්න
8 314 G හැබ්බෑකන්ද
9 315 තීනියගල
10 315 A ගිනිගත්හේන
11 315 B සමන්සිරිගම
12 315 C විදුලිපුර දකුණ
13 315 D විදුලිපුර උතුර
14 316 බුලත්ගම
15 316 A රම්පාදෙණිය
16 316 B ගෝනවෙල
17 316 C කලුගල
18 316 D පිටවල
19 316 E මිල්ලගහමුල
20 316 F දාගම්පිටිය
21 316 G කෙහෙල්වරාව
22 317 කිරිවන්එළිය
23 317 A ලක්ෂපාන
24 317 B වගම
25 317 C මොරහේනගම
26 318 පොල්පිටිය
27 318 A හිටිගාගම
28 318 B හඟරාපිටිය
29 318 C මිනුවන්දෙණිය
30 318 D ජම්බුතැන්න
31 318 E කොත්තැල්ලන
32 319 දික්ඔය දකුණ
33 319 A දික්ඔය 
34 319 B හැටන් උතුර
35 319 C හැටන් බටහිර
36 319 D හැටන් දකුණ
37 319 E හැටන් නැගෙනහිර
38 319 F බගවන්තලාව
39 319 G කර්ක්ස්වල්ඩ්
40 319 H නිව්වැලිගම
41 319 I ඈන්නිෆිල්ඩ්
42 319 J වනරාජා
43 319 K ලෙතන්ට්
44 319 L ඉන්ජස්ටර්
45 319 M ටිලරි
46 319 N බොගවාන
47 319 O ලොයිනන්
48 319 P කොටියාගල
49 320 නෝර්වුඩ්
50 320 A මස්කෙලිය
51 320 B සීතගඟුල
52 320 C ගවරවිල
53 320 D ස්ට්‍රැත්ස්පි
54 320 E රොසැල්ල
55 320 F වටවල
56 320 G රුවන්පුර
57 320 H මොකා
58 320 I මවුස්සාකැලේ
59 320 J ඇල්ටන් වත්ත
60 320 K මහනෙළු
61 320 L වෙන්චර්
62 320 M බ්‍රවුන්ස්වික්
63 320 N බ්‍රවුන්ලෝ
64 320 O සැනන්
65 320 P වැලිඔය
66 320 Q මෙරාය
67 320 R පන්මුර්

 

Walapane (125)

1  504  වැටගේපොත 
2  504A  බිංගන්තලාව 
3  504B  හයිෆොරස්ට් 
4  504C  අලකොළවැව 
5  504D  හයිෆොරස්ට් වත්ත 
6  504E කුරුඳුඔය
7  505  නාපටවෙල 
8  505A  පදියපැලැල්ල
9  505B  අඹගස්පිටිය 
10  505C  ගලබඩ 
11  505D  ළදුපිට 
12  505E  වැටකේගම 
13 506  මුංවත්ත 
14  506A  උණගොල්ල 
15  506B  ලියන්වෙල පහළ 
16  506C  මැදකදූර 
17  506D  ලියන්වෙල ඉහල
18  506F  ඉළුක්පැලැස්ස 
19  507  උකුතුලේ
20  507A  උකුතුලේ නැ. 
21  507B  යටිවැල්ල 
22  513  පන්නල 
23  513A  සේරුපිටිය 
24  513B  සැරසුන්තැන්න 
25  513C  වැවකැලේ 
26  513D  ඉහල පන්නල 
27  513E  මයිලගස්තැන්න
28  513F  ආදාවල 
29  514  කුඹල්ගමුව 
30  514A  නාරංතලාව 
31  514B  කුඹල්ගමුව නැගෙ. 
32  514C  මුල්හල්කැලේ 
33  514D  තැන්නේහේන්වෙල 
34  514E  දැලිවෙල උතුර 
35  514F  දැලිවෙල දකුණ 
36  515  බටගොල්ල
37  515A  මා‍නෙල්වල 
38  515B  වලපනේ 
39 515C  කන්දේගම
40  515D  වතුමුල්ල 
41  515E  මහඌව වත්ත 
42  516  කැටකදුර 
43  516A  කැන්දගොල්ල
44  516B එගොඩකන්ද
45  516C  වැරැල්ලපතන 
46  516D  මහපතන
47 517  තිබ්බටුගොඩ
48  517A  වටඹේ
49  517B  තිබ්බටුගොඩ දකුණ 
50  517C  රඹුකේ
51  517D  අරම්පිටිය
52  518  උඩමාදුර 
53  518A  කොස්ගොල්ල 
54  518B  උඩමාදුර උතුර
55  518C  ගල්කඩවෙල 
56  519  කලගම්වත්ත 
57  519A උඩවෙල 
58  519B යොඹුවැල්තැන්න 
59  519C ගල්කැටිවෙල 
60  519D හපුගහපිටිය 
61  519E මෝරංගාතැන්න 
62  519F ඇල්ලකුඹුර
63  519G මුගුණගහපිටිය 
64  521 බොලගන්දාවෙල 
65  521A  හෑගස්උල්ල 
66  521B  අඹගහතැන්න 
67  521C  තෙරිපැහැ 
68  521D  මල්ලාගම 
69  521E  දුලන 
70  521F  හෙලගම 
71  518D  යටිමාදුර 
72  518E  තුංහිටියාව
73  518F  දෙමටඅරාව
74  523  අඹන්ඇල්ල 
75  523A  හෑගම 
76  523B  වැවතැන්න 
77  525  දෙනඹුරේ 
78  524A  දඹගොල්ල 
79  524B ගොරඩියගොල්ල
80  524C  පුරංකුඹුර 
81  524D  දබිබරේ 
82  524E  නිල්දණ්ඩාහින්න 
83  525  කුඹුක්වෙල 
84  525A  උඩගම 
85  525B  කරදගොල්ල 
86  525C  කොටඹේ
87  526  
88  526A  පලල්පතන 
89  526B  හරස්බැද්ද  උතුර
90  526C  මොරබැද්ද 
91 527 මඩුල්ල
92  527A  මඩුල්ල දකුණ 
93  527B  මොරහෙල
94  527C  කන්දේයාය 
95  528  රූපහ
96 528A පල්ලේවෙල
97  528B  පාළුගම 
98  528C  මාලියද්ද 
99  528D  මීපනාව 
100  528E  රූපහ නැගෙ.
101  528F  මාතැටිල්ල 
102  529  මන්ත්‍රීතැන්න 
103  529A  පණ්ඩිතයාකුඹුර
104  530  කුරුපණාවෙල 
105  530A  වතුලන්ද නැ. 
106  530B  වතුලන්ද බටහිර 
107  531  අඹලියද්ද 
108  531A  ඇඹුලන්පහ 
109  533  රාගල 
110  533A  සමගිපුර
111  533B  සෙනරත්පුර 
112  533C  රත්නායකපුර
113  533D  උඩපුස්සැල්ලාව 
114  533E  උඩපුස්සැල්ල' ද.
115  533F  සූරියගහප'පහල 
116  533G  සූරියගහප'ඉහල 
117 533H ගල්කඩපතන
118  533I  මහකුඩුගල 
119  533J  එකගපුර
120  533K  සෙන්ට් මාග්‍රට්
121  533L  ඩෙල්මාර් 
122  533M  සෙ'ලෙනාර්ඩ් 
123  533N  රාගල වත්ත 
124  533O  බෲක්සයිඩ්
125  516B  එගොඩකන්ද 

 

Hanguranketha (131)

1 479 වඩවල
2 479 A අලවත්තේගම
3 479 B කලුවත්තනගොල්ල
4 481 දෙහිපේ
5 481 A බෝධිමල්කඩ
6 481 B දෙනියාගම
7 481 C රතුකුරුස ජන
8 481 D වැලපහල
9 482 දෙණිකේ
10 482 A උඩමුල්ල
11 482 B වැලම්පෙගොඩ
12 482 C උඩවැල්පතන
13 483 විල්වල
14 483 A අඇහැලමල්පේ
15 484 පල්ලේවෙල
16 484 A බෝගමුව
17 484 B උඩමකුරුප්ප
18 484 C පල්ලේමකුරුප්ප
19 484 D දිඹුල්කුඹුර
20 484 E බොදේවෙල
21 485 කරලියද්ද
22 485 A බෝගහලන්ද
23 485 B වැලිකඩ
24 485 C මාලියද්ද
25 486 ඉඩමලන්ද
26 486 A හිඟුරුකඩුව
27 486 B අඹවෙල
28 486 C අධිකාරිගම
29 487 ගඟ උඩගම
30 487 A මුදුනපිට
31 487 B මිරහම්පේ
32 488 මලුල්ල
33 488 A හකුරුතලේ
34 488 B හිල්පෙන්කඳුර
35 489 ගලඋඩ දකුණ
36 489 A උඩවත්ත නැගෙනහිර
37 489 B උඩගලඋඩ
38 489 C උඩකන්ද
39 489 D උඩවත්ත බටහිර
40 489 E ගලඋඩ උතුර
41 491 ඉල්ලගොල්ල
42 491 A මොරගොල්ල
43 491 B එදිරියබැද්ද
44 491 C රම්මලකඳුර
45 491 D ඉල්ලගොල්ල
46 492 දිය උඩගම
47 492 A රිකිල්ලගස්කඩ
48 492 B දොඩන්කුඹුර
49 492 C වලලවෙල
50 493 මාදන්වෙල
51 493 A කොට්ටල
52 494 දමුණුමෑය
53 494 A දොලුගල
54 494 B සගරාජගම
55 494 C රත්මැටිය
56 494 D දැලිවල
57 494 E දමුණුමෑය උතුර
58 494 F උඩවත්තකුඹුර
59 495 හඟුරන්කෙත
60 495 A පුස්සැලමන්කඩේ
61 495 B යටි හඟුරන්කෙත
62 495 C පල්ලේමළුව
63 495 D දෙල්ගහපිටිය
64 496 හපුවල
65 496 හපුවල
66 496 B අරත්තන
67 496 C දම්පොල
68 497 උනන්තැන්න
69 497 A රැකටිපේ
70 498 වෑගම
71 498 A පොරමඬුල්ල
72 498 B අගප්පල
73 498 C මකෙම්පේ
74 498 E පුරන්ගම
75 498 F ලබුහේන
76 499 බබරගම
77 499 A හදවැල්පිටිය
78 499 B කරමිදුල
79 499 C දරා ඔය
80 499 E බබරගම නැගෙනහිර
81 499 F බබරගම බටහිර
82 499 G කිරිමැටිය
83 499D වැටස්තැන්න
84 500 බෝවෙල
85 500 A කිතුල්ප
86 500 B මැදගම
87 500 C වරාපිටිය
88 500 D කොස්ගහ දෙබල
89 501 රහතුන්ගොඩ
90 501 A බුලුගහපිටිය
91 501 B මුල් ඔය
92 501 C මඩුමාන
93 501 D කවටයමුණ
94 501 E එනසල් අරාව
95 501 F රොක්වුඩ් වත්ත
96 501 G හෝපේ
97 502 ඇකිරිය
98 502 A හපුගස්දෙණිය
99 502 B දිග්ගල්පොත්ත
100 503 ගනුදාගම
101 503 A මලන්වත්ත
102 503 B ගෙදරයාය
103 508 කැටයාපතන
104 508 A දුනුකේබැද්ද
105 508 B ගෝනකැලේ
106 508 C උඩගම
107 508 D අම්පිටිගොඩ
108 508 E බෝමැල්ලගොඩ
109 508 F ගෝනපිටිය
110 509 මතුරට
111 509 A මරිගොඩ්
112 510 ඉඩම්පිටිය
113 510 A උඩ පදියපැලැල්ල
114 510 B ඔකඳගල
115 511 මානකොල
116 511 A දීගල්හින්න
117 511 B මාර්තුවෙල
118 511 C රත්යාය
119 511 D ගොඩිගමුව
120 511 E එලමුල්ල
121 511 F කැටහිර
122 512 වැල්ලගිරිය
123 512 A මැටිබැඹිය
124 512 B මන්දාරම් නුවර
125 512 C ගුඩුවුඩ්
126 512 D උඩවෙල
127 512 E ලබුහේන්වල
128 512 F වැවතැන්න
129 512 G මැදවෙල
130 512 H මල්සරානුවර
131 512 I හුනුකොටුව